Öğrenme Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Planlanmış eğitim öğretim faaliyetlerinin amacına uygun sonuçlanması için birbirinden farklı birçok öğrenme öğretme yöntem ve teknikleri kullanılır. Nasıl sanat icra edilirken bir beceri, işlem ortaya konmak gerekiyorsa, öğretim faaliyetinin tam olarak verimli geçmesi için de ortama uygun bir metot seçilerek uygulama yapılır.

Ders etkinliklerinde uygulamalı olarak hayata geçirilen teknik ve yöntemler sürecin hem kısa süre içerisinde hem de hedeflere ulaşmaya yönelik çalışmalardır. Dikkat edilmesi gereken husus, bir metodun içinde çeşitli teknikler kullanılabilir, derslerin tamamında tek bir metot veya teknik kullanan öğretmen çok başarılı sayılmaz, olamaz.

Öğretim teknikleri kimlere uygulanır?

Etkin ve verimli bir öğrenme gerçekleştirmek isteyen eğitim görevlileri kendilerine uygun bir metot geliştirebileceği gibi daha önce denenerek başarıya götüren stratejileri de değerlendirmektedir. En çok tercih edilen öğrenme ve öğretim teknikleri şu gruplara uygulanır;

 • Birden çok kişinin katıldığı topluluklara
 • Bireysel olarak öğrenmek isteyenlere
 • Sınıf içi ve dışı eğitim faaliyetlerine katılanlara

En çok başvurulan öğretim yöntem ve teknikleri hangileridir?

Her alanda olduğu gibi teknolojik cihazların eğitim öğretim faaliyetlerinde de kullanılması ile öğretimde strateji, metot ve teknik kavramları da yeni bir aşamaya geldi. Geçmişten günümüze kadar aktarılan ve hala kullanıma devam eden öğretim metotları ve biçimleri nitelik açısından evrilerek daha anlaşılır ve aktif hale geldi.

Öğretmenlerin konuları kalıcı bir şekilde öğrenciler tarafından öğrenilebilmesi için kullandıkları başlıca öğrenme öğretme yöntem ve teknikleri şunlardır;

 • Beyin fırtınası
 • Gösteri yöntemi
 • Rol yapma
 • Soru-cevap metodu
 • Grup çalışması
 • Dramatizasyon
 • Örnekleme
 • Eğitsel oyunlar yöntemi
 • Laboratuvar deney metodu
 • Keşfetme
 • İstasyon stratejisi
 • Balık kılçığı tekniği
 • Konuşma halkası
 • Bilişsel çıraklık
 • Sokratik tartışma
 • Problem çözme
 • Örnek olay incelemesi
 • Takrir (sunum)

Öğretim yöntem ve tekniklerinin faaliyetlere göre tercih nedenleri

Rol yapma yöntemi seçilmişse, öğrencilerde özgüvenin gelişmesi, bilginin pekiştirilmesi ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenir. Etkinlik gerçekleştirilirken etkileşimli tahta yardımıyla öğrencilerin tercih edeceği her türlü materyal kullanılabilir.

Beyin fırtınası yöntemini tercih eden eğitimci karar verme, çözüm üretme, farklı düşünme yeteneklerinin gelişmesine yönelik öğrencilerini harekete geçirir. Bu kapsamda her türlü eğitim materyali devreye sokularak aktif bir etkinlik gerçekleştirilir.

Bireysel çalışma stratejisini kullananlar ise yaparak yaşayarak inceleyerek araştırarak öğrenmeleri için desteklenir. Mevcut olan tahta kalemi bilgisayar defter ve diğer elektronik cihazlarda bireysel olarak kullanılabilir.

İnceleme, gezi, gözlem metodu kullanan eğitim sorumlusu öğrencilerin grupla çalışma becerisini geliştirmenin yanı sıra işbirliği yapma, deneyim kazanma, başkalarıyla güçlü bağ kurmasına destek olur. Ortamda bulunan eğitim öğretim araç gereçleri devreye sokulur.

Laboratuvar ve deney tekniği ile öğretim gerçekleştiren eğitimci etkinliğe katılanların gözlem ve değerlendirme yapmasına, psikomotor becerilerin kazanılmasına, öğrendiklerini uygulamaya, dönüştürmeye, doğru düşünüp problem çözmeye, planlama ve yönetme sürecine dahil olmasına yardımcı olur.

Bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile aktif bir etkinlik gerçekleştirilerek hedeflere kısa sürede ulaşılır.

Grup çalışması tekniğini kullananlar öğrencilerin karar verme sürecinde akranlarından istifade etme ve küme halinde çalışarak bu yönde becerilerini geliştirmesini hedeflerler.

Problem çözme yöntemi eğitimcilerin en çok kullandıkları metotlar arasındadır. Eğitim öğretim etkinliğine katılan bireylerin bütünleştirme, tahlil yapma, araştırma, uygulama ve inceleme alanlarında gelişmesine katkı sağlarlar.

Örnek olay stratejisi ile de sentez yapma, bütünleştirme, eksik yönlerini kavrama amaçlı olarak, etkileşimli tahta veya bilgisayar kullanılarak etkinliğin anlaşılır ve aktif bir şekilde tamamlanması sağlanır.

Tartışma yöntemi Türk eğitim sisteminin en fazla kullanılan tekniklerinden biridir. Konunun enine boyuna anlaşılabilmesi için, katılımcıların eleştirel düşünme, kendini ifade edebilme, bilgilenme, sentez ve analiz yapabilme gibi yönlerini öne çıkarır.

Sunum ya da anlatım yöntemi de geleneksel anlayışı devam ettiren eğitimciler tarafından sıklıkla başvurulan metotlardan birisidir. Katılımcıların pek haz aldığı söylenemez ama kısa süre içerisinde çok fazla bilgi ve konunun aktarılmasına imkan tanıdığı için tercih edilir.

Öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri neden kullanılır?

Öğretim faaliyetini planlayan kişi sürecin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için kullanacağı eğitim stratejilerini yöntem ve teknikleri önceden belirler. Bu hem verimliliğin artması hem de katılımcıların sıkılmadan kısa süre içerisinde konuya dahil olmasına, neticede hedeflerin gerçekleşmesine ve kazanımların öğrencilere aktarılmasına vesile olur.

Öğrencilerin etkili konuşma alışkanlığı ve becerisi kazanması, zorlandığı kavramları kolay öğrenmesi, olayları sorgulaması, içselleştirilmesi, düşünmeye özendirilmesi, nihayetinde güdülenerek öğrenmeye hazır hale gelmesi sağlanır.

Gün içinde her derste farklı öğrenme öğretme yöntem ve teknikleri kullanılır. Bunun amacı da öğrencilerin bizzat hoşlandıkları ve katıldıkları etkinliklerde deneyim kazanmaları, yerine göre empati kurmaları, tutum ve hislerini açıklama imkanı da bulmalarına yardımcı olmaktır.

Öğretim teknikleri kimlere uygulanır?

Etkin ve verimli bir öğrenme gerçekleştirmek isteyen eğitim görevlileri kendilerine uygun bir metot geliştirebileceği gibi daha önce denenerek başarıya götüren stratejileri de değerlendirmektedir.

Öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri neden kullanılır?

Öğretim faaliyetini planlayan kişi sürecin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için kullanacağı eğitim stratejilerini yöntem ve teknikleri önceden belirler. Bu hem verimliliğin artması hem de katılımcıların sıkılmadan kısa süre içerisinde konuya dahil olmasına, neticede hedeflerin gerçekleşmesine ve kazanımların öğrencilere aktarılmasına vesile olur.

Yorum yapın