Mekanik Materyalizm Temsilcileri Kimlerdir? (Materyalist Kişilik Nedir)

Evrenin sadece maddeden oluştuğunu ve süreğen bir döngü ile hareket ettiğini savunanlar mekanik materyalizmin temsilcileri olarak kabul edilmektedirler. Bu düşünceyi temel alan anlayışın sahipleri de Hobbes, Karl Marx, La Mattrie ve Democritos’tur.

Maddeci bir felsefeyi benimseyen bu dünya görüşü manevi varlıkları ya da unsurları reddeder.

Materyalizm nedir?

Metafiziksel kavramları reddeden, her şeyi madde ile ölçen ‘özdekçilik’ olarak da ifade edilen felsefi kuram; esas gerçeğin fiziksel madde olduğunu savunur.

Görümcübilim anlayışıyla hareket eden, tinselcilik ve idealizm felsefesine tezat teşkil eden bu maddeci yaklaşım monist varlıkbilim grubuna aittir.

Birbiri ile zıt olan idealizm ve maddecilik arasındaki temel farklılık, gerçeklik oluşumunun aslına yönelik felsefi görüşleridir.

Thomas Hobbes
Thomas Hobbes

Mekanik materyalizmin temsilcilerinin dayandığı ilkeler şunlardır;

  • Evrendeki her şey madde olarak gelir ve madde olarak devam eder.
  • Savunulan her türlü önerme deney ya da gözlem yoluyla ispatlanmalıdır.
  • Manevi olarak kabul edilen ruh, Tanrı gibi inanç önermeleri açıklanmaktan uzaktır.
  • Beynin işleyişi bilincin yörüngüsüdür.
  • Bilince metafiziksel anlamlar yüklemek yanılgılara sebebiyet verir.
Materyalist Kişilik Nedir?
Materyalist Kişilik Nedir?

Materyalist kişilik nedir?

Maddeci kuramı savunan kişi, demektir. Özdekçilik, diye tabir edilen düşünce yapısında fiziksel olgular tamamen gözle görülen, dokunulabilen maddeler varlığın kendisi olarak kabul edilir. Bu felsefeye inanan insanlara materyalist kişilik savunucusu denir.

Materyalistler de 2 gruba ayrılmaktadır; 

Mekanik materyalizm

Mekanik materyalistler evrenin anlamının yolunu makine parçalarını kavrayabilmekten geçtiğini düşünürler. Basitçe, evrende gerçek olanın madde olduğu ve bunun da mekanik bir sistem içerisinde hareket ettiği görüşü hakimdir.

İlginizi çekebilir;

Aristotelesin Dünyanın Şekli ile İlgili Görüşleri

Pisagor Dünyanın Şekli ile İlgili Yaptığı Çalışmalar

Diyalektik materyalizm

Diyalektik materyalistler gerçeğin evrende madde ile mekanik olarak değil de diyalektik kanunlar doğrultusunda hareket ederek değiştiği yönünde yaklaşımı benimserler.

Mekanik materyalizmin temsilcileri olan Demokritos, var olan şeyin asla yok edilemeyeceğini, ana varlık atomun yok olmayacağını öne sürer.

Bu görüşün diğer bir temsilcisi olan Thomas Hobbes, her şeyin maddi bir temel üzerinde yükseldiğini, böylece ruhsuz bir yapının sürekliliğinden bahseder.

Materyalist düşünce savunucularından La Mettrie, Descartes’in düşüncesinin aksine, insanın mekanik bir hayvan olduğunu iddia eder.

Maddeci felsefenin 19. yüzyıl temsilcilerinden olan Karl Marx, bilinçten bağımsız bir şekilde, evrenin yapı taşının madde olduğu görüşünü hakim kılmaya çalışır.

Diyalektik materyalizm
Diyalektik materyalizm

İnsanın makineye benzeten düşünür kimdir?

Mekanik materyalizmin temsilcileri arasında ilginç bir görüş sahibi olan La Mettrie, ‘makine insan’ benzetmesi ile akıllara kazınmış enteresan bir düşünürdür.

Descartes felsefesi özellikleri

Klasik düşünce yapısından modern felsefeye geçişin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Rene Descartes, özneyi merkeze oturtarak şimşeklerin üzerine çekmeyi başarmış bir düşünürdür.

Descartes felsefesinin özellikleri, ahlaki bir bilim ile mükemmele ulaşmak üzerine bina edilmiştir. Akılcı bir yaklaşımın temsilcisi olan filozof metafiziğin beden zihin ilişkisinde önemli bir yer oluşturduğunu iddia eder. İnsanın Tanrı ile ilişkisinin zaruri olduğunu benimser. Mekanik materyalizmin temsilcileri ile 180 derece ters ikametteki düşüncenin temsilcisidir.

Yorum yapın