Katılma Yoluyla İstinaf Dilekçesi Örneği

Bu içeriğimizde günümüzde birçok kişinin yazmak ve hazırlamak durumunda olduğu katılma yoluyla istinaf dilekçesi örneği paylaşımı yapacağız. İlk yargılamanın bitmesi, yargılanmanın bittiği anlamına gelmez. İlk derece mahkemesinde nihai bir karar verilmezse, dava genellikle Bölge Yüksek Mahkemeleri ve Yargıtay tarafından yetki incelemesine tabi tutulur.

Bazı davaların sonucu, bir mahkemenin ilk derece mahkemesi kararıyla derhal belirlenir. Ancak devam eden hukuki ihtilaflar için yol BAM ve Yargıtay mahkemelerine açıktır.

Vatandaşlar, ilk duruşmanın sonucunun nihai karar olacağından emin ancak yol henüz bitmiş değildir. Dosya bağlamında, dava ilk derece kapsamına girse bile tekrar kazanabilir. Örnek dilekçeyi paylaşmadan hemen önce istinaf ne demek buna bakalım.

İstinaf kelime anlamı olarak “yeniden başlamak, baştan başlamak” demektir. Hukuki açıdan eşdeğeri, ilk derece mahkemesi kararlarını değerlendirmenize ve süreci tekrar gözden geçirmenize olanak tanıyan en yüksek temyizdir. Bölge mahkemesi temyize bakar.

İstinaf Başvurusuna Cevap Dilekçesi Örneği

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE ANTALYA…… İŞ MAHKEMESİ’NE

“İNCELEMENİN DURUŞMALIYAPILMASI İSTEMLİDİR”

Dosya No:… 

İSTİNAF KANUN YOLUNA;

BAŞVURAN DAVACI:.……………..

VEKİLİ:

DAVALI : . ……………..

VEKİLİ:…………….. (AVUKAT)

KONU: Antalya . ……………..İş Mahkemesi’nin . ……………..tarihli . …………….. sayılı ilamı ile aleyhimize verilen  kararın  kaldırılması  talebini içerir istinaf  dilekçemizdir.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ: . ……………..

İLAMIN ÖZETİ : Antalya …………….. İş Mahkemesi’nin . ……………..tarihli . …………….. sayılı ilamında, alacak davamızdaki taleplerimizin kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.

AÇIKLAMALAR:

Tarafımızca, . …………….. tarihinde, davalı aleyhine alacak davası ikame edilmiştir.

Davacı müvekkilim, . …………….. tarihinden, iş akdinin haksız ve tek taraflı olarak feshedildiği . …………….. tarihine kadar çalışmasını sürdürmüştür. Açtığımız davada, müvekkil lehine, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücretleri, UBGT alacakları, hafta tatili alacaklarını talep etmiş bulunmaktayız. Antalya 1. İş mahkemesi tarafından verilen . …………….. tarihli kararla beraber, davamız KISMEN KABUL EDİLMİŞTİR.

Savunma ve adil yargılanma hakkımız bizzat ihlal edilmiştir. Yargıtay, sadece kısa bir süre çalışan tek bir tanık tarafından verildiği için ilk derece kararını bozdu. Bölge mahkemesi bir dosyanın silinmesine karar verdikten sonra, dosya bağlamında tanık görüşleri dinlenmeden eksiklikler giderilmeden önce ek görüş için doğrudan bilirkişiye gönderilebilir. Vekilim dinlenmeden bir kalemde çıkarıldı ve çok küçük bir meblağ üzerinden hesaplandı. Bu hesaplamalar yanlış. Bu ilk derece kararı bozulmalıdır.

Hesaplama kıdem tazminatı şeklindeydi, kıdem tazminatı başvurusu önce reddedildi ve mahkeme kıdem tazminatı başvurusunu gerekçe göstermeden reddetti. Bu bağlamda alınan kararlar hatalıdır. Rapor lehimize sonuçlanmış olmakla birlikte tazminat hakkının geçerli bir sebep olmaksızın reddedilmesi hukuka ve usule aykırıdır.

Dosyada Yargıtay’da tanıkların yeniden sorgulanması talebi var. Bu itibarla, dosya üzerinde yapılan değerlendirmelerin eksik ve hatalı olduğu dikkate alındığında, dosya üzerinde kalan diğer çalışma saatleri tanıkların dinlenmesi ile ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, tanıkları sorgulamak için çağırıyoruz ve onlardan talimat vermelerini ve onları sorgulamalarını istiyoruz. Tanık bilgilerimiz ekteki belgededir.

TALEP VE SONUÇ: Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerden ötürü ANTALYA …………….. İş Mahkemesi’nin . …………….. tarihli . ……………… sayılı ilk derece mahkemesinin kararının KALDIRILMASINA, istinaf incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına, vekalet ücreti ile masrafların davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. . ……………..

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI VEKİLİ

………………………. (Avukat)

İstinaf Dilekçesinin Aşamaları

Randevu, ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamadan oluşur.

  • Ön İnceleme

Ön inceleme, incelemenin Yargıtay Hukuk Dairesi’nin görev alanına girip girmediğini, karara itiraz edilip edilemeyeceğini, başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığını ve asgari talebin gerekçesinin açıklanıp açıklanmadığını kontrol eder.

  • Esas İnceleme

Esas inceleme aşamasında; itirazın haklı olup olmadığı ve yeniden karar verilmesi gerekip gerekmediği kontrol edilir. Ön inceleme tamamlandıktan sonra tarafların talebi üzerine asıl incelemede duruşma yapılacak. Bu hükmün kapsamına girmediği durumlarda dinlenememek, adil yargılanma ve yasal süreç hakkınızın ihlalidir.

Katılma Yoluyla İstinaf Süresi

Katılma yoluyla istinaf süresi genellikle iki haftadır. Bu süre, ilk derece mahkemesi kararının taraflara tebliği ile başlar. İcra mahkemesi kararlarında bu süre 10 gündür. Yukarıdaki hukuk yolları hukuk davaları için geçerlidir ve ceza davalarında başvuru süresi 7 gündür. Doğru yazılmış katılma yoluyla istinaf dilekçesi örneği olayı anlaşılır anlatabildiğiniz için süreci hızlandırabilir.

Yorum yapın